برگزاری انتخابات نماینده هیأت ممیزه دانشکده

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای هیأت علمی محترم دانشکده مهندسی عمران می رساند، بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، انتخابات نماینده هیأت ممیزه دانشکده مهندسی عمران روز دوشنبه هشتم خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده (طبقه چهارم، اتاق ۴۰۳) برگزار می گردد.