برگزاری انتخابات نماینده دانشکده در کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه دانشگاه

برگزاری انتخابات نماینده دانشکده در کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه دانشگاه

در راستای ابلاغ آیین نامه و شیوه نامه جدید هیات ممیزه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ، جلسه انتخابنماینده دانشکده از بین اعضای هیئت علمی در روز دوشنبه مورخ ۲۶/۷/۹۵ برگزار شد. در این جلسه که انتخابات بصورت مجزا و با رای مخفی با حضور  اکثریت اعضای هیات علمی برگزار گردید، آقای دکتر موسی مظلوم بعنوان نماینده اعضای هیات علمی در کمیسیون تخصصی و آقای دکتر موسی محمودی صاحبی بعنوان نماینده اعضای هیات علمی دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه انتخاب گردیدند. صدور ابلاغ این همکاران توسط وزیر محترم علوم، به مدت دو سال خواهد بود.

همچنین در این جلسه از زحمات آقای دکتر اصغر وطنی اسکوئی، نماینده این دانشکده در کمسیون تخصصی و هیات ممیزه در دو سال گذشته تقدیر و تشکر گردید

94-7

scan0006