برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی

anjoman-elmi

برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی

با نظارت معونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویان دانشکده مهندسی عمران در سه گروه آموزشی عمران، نقشه‌برداری و صنایع چوبدر تاریخ ۲۵/۷/۹۵با مشارکت و حضور گسترده دانشجویان برگزار گردید. در شمارش آرای دانشجویان، اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی به ترتیب آراء شرح زیر معرفی شدند. این دانشکده برای تمای اعضای منتخب در انجام فعالیت‌های علمی ارزوی موفقیت دارد.

گروه عمران

گروه نقشه برداری

گروه صنایع چوب

۱-    بهروز كرمي

۲-    رضا شاهدي

۳-    حامد دهقاني

۴-    محمد مهدي جعفري زواره

۵-    علي رضا اصغري

۶-     وحيد عبدي

۷-    شاهين ملك شاهدي

۸-    محمد امين علي زاده

۱-    امير حسين شكوهي پور

۲- نوشين پهلوان زاده

۲-    ابولفصل يوسفي

۳-    محمد علي مشيري

۴-    ميلاد علي زاده بدرش

۵-    حسين احمديان

۷- امير حسين كمالي

۸- رحمت كرمي

۱- ميلاد كچرانلويي

۲- سجاد خان محمد زاده

۳- رسول مصطفوي

۴- مهران نصري

۵- حسين شعباني زاده

۶- بهنام كمالي

۷- متين تركان

۸- حسين كابلي