برگزاری انتخابات انجمن علمی کامپیوتر

انتخابات انجمن علمی کامپیوتر واقع در روبروی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.

photo_2017-10-09_14-31-27