امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از تاریخ 98/03/18 لغایت98/03/29  با همکاری همکاران دانشکده برگزار گردید.