برگزاری امتحانات حضوری دانشکده علوم ورزشی

دانشکده علوم ورزشی اقتخار دارد تا اعلام کند علیرغم کمبود شدید نیروی انسانی با همت همکاران زحمت کش و تلاش گر موجود در دانشکده امتحانات کتبی و عملی ترم جاری بصورت حضوری با موفقیت در حال برگزاری است.