برگزاری آزمون پایان نیم سال اول ۹۹-۹۸

امتحانات پایان ترم دانشکده علوم انسانی در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در سالن کتابخانه مرکزی برگزار گردید.