برگزاری آخرین جلسه تدوین برنامه هنر آموز تربیت بدنی

جلسه جمع بندی و تدوین سرفصل های رشته هنر آموز  تربیت بدنی با شرکت اعضای گروه در فضای مجازی در تاریخ۳/۲/۹۹   برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر عباسعلی گائینی استاد تمام دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر حمید رجبی استاد تمام دانشگاه خوارزمی به همراه اساتید دانشکده علوم ورزشی حضور داشتند که در نهایت برنامه و سرفصل دوره کارشناسی هنر آموز تربیت بدنی هنرستان های ورزش و فنی تدوین شد.