برگزاری آخرین جلسه امضای آگاهانه

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :چهارمین و آخرین جلسه  امضای آگاهانه با حضور دکتر حسین فدایی در سالن شهدای دانشگاه و با حضور قابل توجه اساتید و کارکنان برگزار شد .در این جلسه راجع به امضای افراد هنگام تشکیل خانواده و تبعات و تعهدات و مسئولیت های مترتب آن سخن گفتند و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد .