برگزاري نشست صميمانه و نزديك مسئولين دانشكده با دانشجويان در محل خوابگاه حافظ

برگزاري نشست صميمانه و نزديك مسئولين دانشكده با دانشجويان در محل خوابگاه حافظ

در راستاي بررسي شنود نقطه نظرات دانشجويان رشته مهندسي عمران و نقشه برداري پيرامون مسائل  مختلف دانشكده، دانشگاه و جامعه، نشست صميمي و رو در رو با حضور مسئولين دانشكده مهندسي عمران در محل خوابگاه حافظ برگزار گرديد. در اين جلسه كه روز دوشنبه ۱۱ آذرماه از ساعت ۱۹ الي ۲۱٫۳۰ برگزار گرديد، جمع زيادي از دانشجويان ساكن در خوابگاه حضور يافتند و  در ارتباط با مسائل مختلف بحث و تبادل نظر انجام پذيرفت. مهمترين خواسته اي دانشجويان جهت پيگيري به شرح زير اعلام گرديد

  • تلاش در راستاي ارتقاي برنامه ريزي آموزشي
  • درخواست فعال بودن سالن مطالعه در دانشكده و دانشگاه تا ساعت ۱۸
  • درخواست پوشش اينترنت بي سيم در طبقات دانشكده
  • درخواست دانشجويان جهت نشست نزديك و رو در رو  با رئيس محترم دانشگاه

همچنين در اين نشست در ارتباط با در  “روز دانشجو”،  “مسائل روز  كشور” و  “مشكلات جاري جامعه” نقطه نظراتي توسط مسئولين دانشكده و خوابگاه مطرح  كه مورد توجه دانشجويان قرار گرفت.

در راستاي بررسي شنود نقطه نظرات دانشجويان رشته مهندسي عمران و نقشه برداري پيرامون مسائل  مختلف دانشكده، دانشگاه و جامعه، نشست صميمي و رو در رو با حضور مسئولين دانشكده مهندسي عمران در محل خوابگاه حافظ برگزار گرديد. در اين جلسه كه روز دوشنبه ۱۱ آذرماه از سالعت ۱۹ الي ۲۱٫۳۰ برگزار گرديد، جمع زيادي از دانشجويان ساكن در خوابگاه حضور يافتند و  در ارتباط با مسائل مختلف بحث و تبادل نظر انجام پذيرفت. مهمترين خواسته اي دانشجويان جهت پيگيري به شرح زير اعلام گرديد

  • تلاش در راستاي ارتقاي برنامه ريزي آموزشي
  • درخواست فعال بودن سالن مطالعه در دانشكده و دانشگاه تا ساعت ۱۸
  • درخواست پوشش اينترنت بي سيم در طبقات دانشكده
  • درخواست دانشجويان جهت نشست نزديك و رو در رو  با رئيس محترم دانشگاه

همچنين در اين نشست در ارتباط با در  “روز دانشجو”،  “مسائل روز  كشور” و  “مشكلات جاري جامعه” نقطه نظراتي توسط مسئولين دانشكده و خوابگاه مطرح  كه مورد توجه دانشجويان قرار گرفت.

img_20191202_205636_hdr

img_20191202_205724_hdr

img_20191202_205738_hdr

img_20191202_211759_hdr