برگزاري نشست شوراي آموزشي دانشكده با همكاران مركز مشاوره دانشگاه

برگزاري نشست شوراي آموزشي دانشكده با همكاران مركز مشاوره دانشگاه

با حضور همكاران مركز مشاوره دانشگاه در دانشكده  مهندسي عمران، معرفي خدمات مركز مشاوره و ارائه گزارش دانشجويان دانشكده مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين نشست كه با حضور مديران محترم گروه هاي آموزشي و معاونان دانشكده برگزار شد برخي مشكلات دانشجويان تحت درمان  مورد گفتگو قرار گرفت. در اين جلسه مقرر شد همكاران مركز مشاوره جلساتي را براي دانشجويان ورودي جديد به منظور معرفي خدمات مركز دانشكده داشته باشند.

1398-1

1398-2