برگزاري مراسم پايان سال ۹۶ با تقدير از همكاران

برگزاري مراسم پايان سال ۹۶ با تقدير از همكاران

به مناسب پايان سال ۱۳۹۶در آخرين هفته اسفندماه مراسم تقدير از زحمات و تلاش‌هاي همكاران دانشكده مهندسي عمران در حوزه هاي مختلف برگزار گرديد. در اين مراسم كه روز سه شنبه ۲۲ اسفند برگزار شد، رئيس دانشكده مهندسي عمران آقاي دكتر غفارپور جهرمي ضمن تشكر از تك تك همكاران محترم در بخشهاي مختلف دانشكده، حركت رو به پيشرفت دانشكده را مرهون خدمات ارزنده و تلاش هاي تمامي همكاران دانست. در اين مراسم آقاي دكتر سلطاني و دكتر شيرازيان نيز از زحمات همكاران در طول سال ۹۶ تشكر كردند. همچنين از سركار خانم ايراني، آقاي مهندس عدناني و آقاي مهدوي با اهداي لوح تقدير قدرداني گرديد.

01

02

03

04