برگزاري سخنراني علمي و تخصصي

برگزاري سخنراني علمي و تخصصي

پيرو هماهنگي انجمن علمي عمران، در تاريخ يكشنبه  مورخ ۲۱ مهرماه ۹۸  سخنراني علمي تخصصي با عنوان ” پروژه هاي مهندسي بزرگ عمراني كشور ”  توسط آقاي مهندس ياجم، مدير عامل محترم شركت مشاور طرح نو انديش در اين دانشكده  برگزار گرديد . در اين  نشست علمي با حضور دانشجويان رشته مهندسي عمران روش هاي اجراي پل ميان گذر درياچه اروميه ، سيلوها ، آشيانه هواپيما و برجهاي خنك كننده  كشور  معرفي گرديد كه مورد استقبال بسيار حضار قرار گرفت.

448310639_98636