برگزاري دوره

دوره آموزشي نرم افزار CATIA در دانشكده مهندسي مكانيك برگزار شد

مدرسان اين دوره آموزشي آقايان مهندس سجاد نادري و مهندس بهنام ميرزايي بودند كه به مديريت آقاي عابد ملكي دبير انجمن علمي مهندسي مكانيك و مدير گروه فني مهندسي ادكو برگزار گرديد.

IMG_2066

IMG_2063