برگزاري دوره ضمن خدمت معلمين خارج از كشور توسط مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه

13802

به گزارش روابط عمومي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به نقل از دكتر حميدرضا عظمتي؛براي نخستين بار دوره ضمن خدمت دبيران آموزش و پرورش از طريق سامانه الكترونيكي واقع در مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه انجام پذيرفت.بنابراين گزارش در چهارچوب تعاملات دانشگاه در رفع نيازهاي آموزش و پرورش و بنا به تقاضاي مركز بين الملل و مدارس خارج از كشور دوره آموزش ضمن خدمت دبيران شاغل در خارج از كشور براي نخستين بار بصورت آن لاين و مستقيم از طريق سامانه هاي آموزش الكترونيكي از راه دور صورت گرفت.بنا به اظهار رئيس دانشگاه با توجه به رضايت دست اندركاران فرآيند اين پروژه از كيفيت انجام موفق اين پروژه از اين طريق براي انجام پروژه هاي وسيعتر در دوره هاي مختلف مورد نياز آموزش و پرورش از جمله انواع دوره هاي ضمن خدمت و دوره هاي تعالي مديران نيز مورد استفاده قرار گيرد.وي افزود بهره مندي از اين روش موجب كاهش چشم گير هزينه ها در برگزاري دوره خواهد بود.

برگزاري دوره ضمن خدمت معلمين خارج از كشور توسط مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه