برگزاري داوري مرحله كشوري هفدهمين دوره مسابقات جشنواره جوان خوارزمي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، به نقل از دكترحميدرضا عظمتي رييس هيأت داوران هفدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي،  مرحله داوري كشوري با ارائه ۱۰۳۵طرح راه يافته از روز شنبه چهاردهم شهريور ماه جاري در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي آغاز گرديد.

دكتر عظمتي درخصوص مراحل كاري افزود، اين تعداد طرح در قالب ۱۶ گروه تخصصي طي سه مرحله داوري به انجام خواهند رسيد. وي دراين خصوص توضيح دادند كه، طرح هاي ارائه شده به دبيرخانه، نخست توسط گروه هاي تخصصي مورد ارزيابي ابتدايي قرار گرفته، سپس با حضور داوران استاني نسبت به طرح هايي كه امكان حضور طراحان را شامل مي شوند تصميم گيري گرديده است.  در نهايت نيز طرح هاي انتخاب شده با حضور طراحان مورد ارزيابي نهايي قرار مي گيرند.

ايشان در خصوص درصد مشاركت استان ها در اين دوره نيز بيان داشتند كه بيشترين سهم مشاركت به ترتيب متعلق به استان هاي تهران،‌ كرمان و اصفهان مي باشد.

شايان ذكر است داوري اين مرحله تا روز چهارشنبه ۱۸شهريور ادامه خواهد داشت.