برگزاري جلسه توجيهي پورتال پژوهشي جهت اساتيد دانشكده

برگزاري جلسه توجيهي پورتال پژوهشي جهت اساتيد دانشكده

در راستاي مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه  جهت بارگزاري فعاليت‌هاي پژوهشي اساتيد در سامانه گلستان، جلسه توجيهي به منظور آموزش و راهنمايي اساتيد محترم در اتاق شورا دانشكده مهندسي عمران برگزار گرديد. اين جلسه كه روز سه شنبه مورخ ۹ اسفندماه برگزار گرديد، با استقبال اساتيد مختلف گروههاي آموزشي قرار گرفت و آقاي دكتر سلطاني توضيحات لازم و مبسوط  خود ارائه نمودند. لازم به ذكر است آمار تمامي فعاليت هاي پژوهشي اساتيد از سال ۹۷ از سامانه گلستان استخراج خواهد شد.

portal_logo1