برگزاري جلسه آموزش سامانه پژوهشي دانشگاه

برگزاري جلسه آموزش سامانه پژوهشي دانشگاه

با توجه به راه اندازي سامانه پژوهشي گلستان و لزوم آشنايي اساتيد دانشكده با نحوه وارد كردن فعاليت‌هاي پژوهشي خود در اين سامانه، روز شنبه مورخ ۵/۱۲/۹۶ جلسه آموزش اين سامانه در سالن شهيد باهنر برگزار شد.

در اين جلسه كه معاونين دانشكده و جمعي از اساتيد حضور داشتند آقاي دكتر شاهقلي معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده و آقاي احمدي كارشناس پژوهش مراحل مختلف بارگذاري اطلاعات پژوهشي در اين سامانه را معرفي كردند.

در پايان اساتيد حاضر در اين جلسه  سوالات خود پيرامون سامانه پژوهشي را مطرح نموده و راهنمايي هاي لازم را دريافت كردند.