برگزاري جشن دانش آموختگي دانشجويان رشته مهندسي نقشه برداري و عمران

برگزاري جشن دانش آموختگي دانشجويان رشته مهندسي نقشه برداري و عمران

به همت انجمن علمي دانشجويان نقشه برداري و عمران، طي مراسمي در روز شنبه مورخ ۹ شهريور ماه ۹۸، جشن دانش آموختگي دانشجويان رشته مهندسي نقشه برداري و عمران- ورودي سال ۱۳۹۴ -برگزار گرديد. در اين مراسم كه با حضور خانواده دانشجويان، سخنراني مسئولين دانشكده و پخش كليپ همراه بود، از اساتيد دانشكده به خصوص اساتيد پيشكسوت نيز تقدير بعمل آمد.

1

2

5