برگزاري اولين همايش ملي مستند نگاري ميراث طبيعي و فرهنگي

 

برگزاري اولين همايش ملي مستند نگاري ميراث طبيعي و فرهنگي

اولين همايش ملي مستند نگاري ميراث طبيعي و فرهنگي در روز ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶ به ميزباني دانشكده مهندسي عمران و با حمايت سازمانها و دانشگاههاي مختلف كشور برگزار خواهد

مستندنگاري، حفظ، نگهداري و بازسازي ميراث طبيعي و فرهنگي و همچنين حريم آنها جزء وظايف مهم مردم و دولت به شمار مي رود و رعايت موازين آن، براي مديريت و اجراي طرح هاي عمراني الزاميست. نقشه هاي دقيق مهندسي، مبناي عمليات نگهداري، شناسايي، بازسازي و تهيه آرشيو ملي ميراث طبيعي و فرهنگي قرار مي گيرند. امروزه با رشد سريع شهرنشيني و گسترش فناوريهاي نوين كه ساخت و ساز را تسريع و تسهيل نموده اند، توجه بيشتر به شناسايي و نگهداري آثار طبيعي و تاريخي اهميت يافته است. راهكار اصولي براي پايش و تضمين حفظ ميراث فرهنگي و حريم آنها، انجام مستندنگاري اصولي مي باشد.
از آنجاكه ميراث طبيعي و فرهنگي سرمايه هاي گرانبهاي هر كشور محسوب مي شوند و به ويژه در كشور ما وجود آثار بسيار ارزشمند كه در سطح جهان بي نظير است، هرگونه فعاليت در زمينه بهبود شرايط نگهداري و فراهم آوردن امكانات بهتر براي شناخت و مطالعه ميراث طبيعي و فرهنگي و اقدام در خصوص باززنده سازي آن بسيار حائز اهميت است. ميراث طبيعي و فرهنگي را به طور خلاصه مي توان به گروه هاي ذيل دسته بندي نمود:

  • بناهاي تاريخي
  • اشياء موزه اي
  • محوطه هاي باستاني
  • چشم اندازهاي طبيعي
  • محيط زيست (آب، خاك، گياه)

وضعيت آثار طبيعي و فرهنگي بايد برحسب ملاك هاي مختلف بي كم و كاست مستند شود و اين كار بايد دربردارنده همه آسيب هاي وارده به اثر و حريم آن نيز باشد. انجام هرگونه عمليات اصولي در خصوص تغيير كاربري، بازسازي، مرمت، باززنده سازي، پژوهش و تحليل بناهاي تاريخي و ميراث طبيعي و فرهنگي تنها در صورت اندازه گيري و مستندنگاري كامل امكانپذير است.
مستندنگاري در واقع مبنايي براي ارائه طرح مرمت، پژوهش هاي محيطي و معماري، آسيب شناسي، حفظ و احياي آثار ميراث طبيعي و فرهنگي است. هيچ فعاليتي در اين حوزه اعم از پژوهش، نگهداري و بازسازي نمي تواند به خوبي انجام شود مگر آنكه موضوع و محيط پيرامون آن كه به اصطلاح حريم ناميده مي شود، به درستي اندازه گيري و مستندنگاري شده باشد. داشتن چنين پايگاه داده اي در ايران با توجه به غناي ميراث طبيعي و فرهنگي و سياست هاي كلان كشور مبني بر اتكا بر منابع درآمد غيرنفتي، ضرورت دارد.
هدف از برگزاري اولين همايش مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي  علاوه بر توسعه مرزهاي دانش و تبادل نظر علمي و فني اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران، آشنايي بيشتر متخصصان اين موضوع با يكديگر و همچنين با مراكز مرتبط داخلي و خارجي مي باشد. اين همايش شامل سخنراني هاي كليدي، ارائه مقالات در نشست هاي علمي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه تخصصي است.
كميته علمي همايش از همه پژوهشگران و علاقمندان دعوت مي نمايد دستاوردهاي علمي خود در زمينه مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي را از طريق وب سايت همايش     http://dnch.srttu.edu/fa        ارسال نمايند.

final-poster