برگزاري امتحانات پايان ترم

امتحانات پايان ترم انشكده با موفقيت برگزار شد.