وام کالای بانک تجارت

 

متقاضیان وام کالای بانک تجارت اعم از اساتید، کارکنان رسمی و غیر رسمی جهت دریافت فرم تقاضا به اداره رفاه مراجعه نمایند.