دوره های ورود به حرفه (صلاحیت اجرا) و ارتقا پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

به اطلاع می رساند  دوره  های ارتقا پایه و رورد به حرفه (صلاحیت اجرا)  هر هفته در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد. برنامه زمانی دوره ها در فایل زیر قابل مشاهده است.

دانلود فایل برنامه دوره‌های ارتقا پایه و ورود به حرفه نظام مهندسی