برنامه کارگاه های دانشکده علوم انسانی

برنامه سخنرانی ها

قابل توجه دانشجویان، اساتید و همکاران محترم

برنامه کارگاه های دانشکده علوم انسانی به پیوست اعلام می گردد.

به شرکت کنندگان محترم گواهی اعطا می گردد.