برنامه پیش شتابدهی “رویش تک”

مرکز رشد رویش با همکاری دانشگاه شهيد رجایی و شتابدهنده پرش برگزار میکند:
برنامه پیش شتابدهی “رویش تک”
حضور در برنامه رایگان است.
مهلت ثبت نام: ۱۳ شهریور

https://evand.com/events/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AA-%DA%A9-1451974?icn=recom&ici=ap1

photo_2018-09-04_15-25-05