برنامه همکاری های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی

در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری پژوهشگران بین المللی و ایرانی مقیم خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا نمایند.

اهداف این برنامه:

  • ارتقاء كیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دكتری
  • تشکیل شبکه مجازی با استادان و پژوهشگران ایرانیمقیم خارج از کشور
  • ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
  • گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
  • دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص

مشاهده طرح‌های ایکارد