در هفته پژوهش

برنامه هفته پژوهش و تقدیر از اساتید و دانشجویان شایسته تقدیر

در این برنامه که کلیه  اعضای محترم هیات علمی شرکت داشتند، ابتدا با خوش آمد گویی سرکار خانم دکتر کاشانیها و ایراد بیاناتی در رابطه با هفته پژوهش برنامه آغاز شد. پس از گزارش معاونت آموزشی و پژوهشی سرکار خانم دکتر خالوندی در رابطه با فعالیت های پژوهشی سال ۹۷ دانشکده علوم انسانی، از اساتید محترم آقای دکتر عصاره و آقای دکتر خادمی به عنوان اساتید شایسته تقدیر پژوهشی تشکر و قدردانی شد. همچنین در بخش دانشجویی از آقایان یاری  و لطفی و خانم عزیزی از دانشجویان دکتری به عنوان دانشجویان شایسته تقدیر پژوهشی تقدیر و تشکر شد..

thumbnail-2