برنامه های علمی، فرهنگی و اجتماعی غیرحضوری خرداد و تیر ۱۳۹۹، معاونت فرهنگی

با توجه به شرایط جامعه در خصوص لزوم فاصله گذاری اجتماعی، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری اعضای هیات علمی، اقدام به برگزاری برنامه های علمی، فرهنگی  و اجتماعی غیر حضوری  (از راه دور) نموده است.

🏵️ این برنامه ها در ماه خرداد به شرح جدول ذیل تنظیم و برنامه ریزی گردیده است:

علاقه مندان می توانند با استفاده از بستر LMS دانشگاه از این برنامه ها استفاده نمایند.