برنامه سه شنبه های مهدوی

به همت کانون مهدویت هر سه شنبه در کوچه نماز خانه برنامه معنوی” سه شنبه های مهدوی “برگزار می شود .

 

 

img_20191210_050215_048