برنامه درسی رشته هنر آموز تربیت بدنی

برنامه درسی رشته هنر آموز تربیت بدنی در سومین جلسه شورای برنامه ریزی دانشگاه به تاریخ ۱۳/۲/۹۹ تصویب شد.