برنامه حضور همکاران در بهمن ماه

معاونت فنی و دانشجویی دانشکده  اعلام کرد: با توجه به شرایط کرونا و توصیه ها و دستور العمل های ستاد مبارزه با ویروس کرونا، به جهت محدودیت حضور پرسنل، جهت اطلاع مراجعین محترم (اساتید و دانشجویان) جدول وضعیت حضور همکاران اداری و آموزشی دانشکده  به شرح ذیل می باشد:

 

 

برنامه حضور کارکنان دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت حضور ۳۰/۷ الی ۰۰/۱۳

شنبه آقای قریشی آقای اسدی خانم پایگانه
یکشنبه خانم فراهانی خانم معصومی نژاد- خانم روح بخش
دوشنبه آقای قریشی آقای اسدی خانم پایگانه – خانم فراهانی خانم معصومی نژاد- خانم روح بخش –  خانم رضایی
سه شنبه آقای قریشی آقای اسدی خانم پایگانه
چهارشنبه خانم فراهانی خانم معصومی نژاد- خانم روح بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

اسماعیل ضرغامی

رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی