بررسی پرونده فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشگاه در کمیسیون ماده یک

جلسه کمیسیون ماده یک آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی در تاريخ ۲۵ تير ۹۹ با حضور کلیه اعضا در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشكيل شد و به شرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد:

۱- بخش فرهنگی و اجتماعی پرونده ارتقاء مرتبه خانم دكتر فرزانه حاتمي از استادياري به دانشياري مورد تأیید قرار گرفت.

۲- بخش فرهنگی پرونده ترفيع سالانه آقايان دكتر محمد رضا ارباب تفتي، دكتر عباس شيري، دكتر عبدالحميد قنبران، دكتر مسعود عليمرداني، دكتر غلامرضا لطفي، دكتر فرهاد حسينعلي، دكتر موسي مظلوم، دکتر موسي محمودي صاحبی، دکتر سعيد غفار پور جهرمی، دکتر آرش محمدي، دکتر سيد محمود فاطمي و خانم ها دكتر فاطمه احمدي كلاته، دكتر معصومه صفخاني تأیید شد.

۳- پرونده ترفيع سالانه و ارتقاء مرتبه هشت نفر از اعضای هیأت علمی نيز به دلیل عدم استمرار و پیوستگی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی یا نبود مستندات قابل قبول به دانشكده ها بازگشت داده شد.