بررسی پرونده ترفیع اعضای گروه شهرسازی در جلسه کمیته منتخب دانشکده

جلسه کمیته منتخب دانشکده با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۹۹ در سالن جلسات دانشکده تشکیل شد. در این جلسه پرونده ترفیع درجه ۳ عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده بررسی و با ترفیع هر سه عضو موافقت به عمل آمد.