برتری رساله‌ی اقای دکتر حمید کریمی

در ششمین کنگره‌ی علوم اعصاب پایه و بالینی آقای دکتر حمید کریمی روزبهانی دانشجوی دکترای دانشگاه شهید رجایی  با عنوان نقش ویژگی‌های بصری در سامانه‌ی بینایی انسان برای بازشناسی مقاوم به تغییرات اشیاء، به عنوان رساله‌ی برتر دکترای تخصصی حوزه‌ی علوم اعصاب در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

دکتر کریمی روزبهانی دانشجوی دکترای مهندسی برق، رساله‌ی خود را تحت راهنمایی دکتر رضا ابراهیم‌پور و با مشاوره‌ی دکتر نصور باقری و دکتر مهدی خلیق‌رضوی به پایان رسانیده است.

img_20171222_134809

دکتر حمید کریمی روزبهانی (سمت راست) و دکتر یاسر مریخی (سمت چپ)

vid_20171222_13331514-37-20