براي ارائه دروس شايستگيها و صلاحیتهاي معلمي در پودمان اول ويژه پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي۱۳۹۸سال

اطلاعيه شماره (۱) آموزش مجازي پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۸

مهارت آموز موظف است كليه اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به
كلاسها و فعاليتها را از طريق سامانه http://Lmsmaharat.sru.ac.ir دنبال نموده و هرگونه سوال و مشكلي را از طريق ايميل Maharat@sru.ac.ir پيگيري نمايد.