بخشی از برنامه های دانشکده در ایام  خاص شیوع ویروس کرونا برای انجام کارهای آموزشی  وفرهنگی و کاهش مراجعات  حضوری

لیست تعدادی از برنامه های دانشکده که انجام گردیده ویا در حال انجام هستند به شرح ذیل  می باشد

 • جلسات ضروری مجازی شورای دانشکده از طریق کانال مجازی شورای دانشکده
 • جلسات کمیته کار آفرینی از طریق کانال مجازی کمیته کار آفرینی
 • جلسات هماهنگی مدیران گروه برای انجام امور آموزشی و برنامه ریزی از طریق کانال مجازی همهنگی گروه های آموزشی
 • اطلاع رسانی به همکاران از طریق کانال همکاران اداری دانشکده مکانیک
 • نظارت مدیران گروه بر برگزار یکلاس های مجازی از طریق سامانه دروس مجازی دانشگاه LMS
 • اطلاع رسانی امور آموزشی و اطلاعیه ها در سایت دانشکده
 • اطلاع رسانی امور آموزشی واطلاعیه ها از طریق دانشجویان انجمن علمی واز طریق کانال های معتبر انجمن علمی و… در فضای مجازی
 • اطلاعیه برای ثبت درخواست ها وجوابدهی به آنها در پست الکترونیکی دانشکده در سایت دانشگاه وانجام امور از این طریق برای کاهش مراجعات حضوری
 • شیفت بندی همکاران در جهت حضور همکاران طبق میزان ساعت حضور در ایام کرونا واطلاع رسانی مجازی به آنها
 • تاکید به پیگیری کارهای تلفنی وغیر حضوری دانشجویان واساتید
 • تدوین برنامه فشرده برای برگزاری دروس کارگاهی در صورت امکان برگزاری در تابستان
 • ضدعفونی اتاق ها وفضای کاری دانشکده هر روز
 • پخش پک بهداشتی به همکاران هر هفته