با حضور مقام عالی وزارت از اساتید نمونه دانشکده علوم انسانی تقدیر شد.

در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت روز معلم و هفته آموزش با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر یوسف نوری و ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹  برگزار شد از سرکار خانم دکتر رحیمی ، سرکار خانم دکتر نصیری و آقای دکتر زرنوشه به عنوان اساتید نمونه دانشکده علوم انسانی بودند، تقدیر به عمل آمد.