بازنگری دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان

دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان در شورای پژوهشی مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ مورد بازنگری قرارگرفت و در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ به تصویب هیئت محترم رئیسه دانشگاه قرارگرفت و از تاریخ تصویب قابل اجرا است. 

 دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان