بازنشستگی عضو هیات علمی

کانال روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام کرد به مناسبت بازنشستگی دکتر حسین رنگ آور عضو هیات علمی گروه صنایع چوب دانشکده مهندسی مواد و فن‌آوریهای نوین به پاس بیش از سی سال خدمت خالصانه و قبول مسئولیت‌های مختلف در دانشگاه و نایل شدن به مقام بازنشستگی با حضور مسئولین اداری دانشگاه از ایشان تقدیر به عمل آمد

445411910_141450