بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی آقای دکتر صلواتی ازبخش برگزاری انتخابات سامانه برنامه های فرهنگی در دانشکده کامپیوتر

با در خواست معاونت فرهنگی سامانه اجرای برنامه های فرهنگی با هماهنگی دانشکده کامپیوتر در حال تهیه است.در این رابطه معاون فنی دانشکده آقای دکتر بساق زاده و همکار دیگر دانشکده سرکارخانم مهندس عطائیان با هماهنگی سرکار خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی معاونت فرهنگی در صدد تهیه برنامه جامعی برایاجرای و نظارت و پایش برنامه های فرهنگی هستند در این مرحله بخش برگزاری انتخاباتهای دانشجویی بطور آزمایشی برای انتخابات شورای دانشجویی دانشکده مورد بهره برداری قرار گرفت و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از چگنگی این برنامه بازدید نمودند .