بازدید معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و مديران دانشگاه تربیت دبیر شهيد رجايي و اعضاي دانشکده مهندسی مکانیک از مرکز رشد و فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

بازدید معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و مديران دانشگاه تربیت دبیر شهيد رجايي و اعضاي دانشکده مهندسی مکانیک از مرکز رشد و فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

 

روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ معاونین محترم پژوهشی و آموزشی، مديران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، ریاست دانشکده مهندسی مکانیک و معاون دانشجویی و فنی دانشکده مکانیک جلسه­اي با معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر، جناب آقای دکتر حسینی تودشکی، و رياست مركز رشد دانشگاه اميركبير، جناب آقاي دكتر زرندي، داشتند. در این جلسه جناب آقای دکتر شمس معاونت محترم پژوهش و فناوری به معرفی دانشگاه شهید رجائی پرداختند. در ادامه با همراهی و همفکری حاضران چالش­هاي موجود در ارتباط با تاسیس مراکز رشد در دانشگاه شهید رجائی، چگونگی تبادل اطلاعات در جهت تسریع این امر و همکاری اساتید دانشگاه با مراکز رشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین طی هماهنگی­های انجام شده، از مجموعه شرکت ها، کارگاه­ها و آزمایشگاه­های مستقر در مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر نیز بازدید به عمل آمد. معاونین محترم پژوهشی و آموزشی و همراهان ایشان از شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر(مپوا) که از شرکت های برتر مرکز رشد امیرکبیر می باشد بازدید کردند. این شرکت  به مدیریت امیر رفاهی اسکوئی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی در دانشکده مهندسی مکانیک می باشد که در زمینه اتوماسیون بازرسی غیرمخرب در صنایع نفت و گاز مشغول به فعالیت است.

10 11 12