بازدید مدیر دانشجویی و مدیر امور مالی از سراهای هروی و مبارک آباد