بازدید سرپرست دانشگاه از کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده مهندسی عمران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جمال الدین مهدی نژاد سرپرست دانشگاه به همراه جمعی از مسئولین در روز شنبه ۲۸ آبان ماه، از کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده مهندسی عمران بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این دانشکده قرار گرفتند.