تعامل دانشکده علوم پایه با جامعه

به منظور آشنایی دانش آموزان با علوم پایه ، تعدادی از دانش آموزان دبیرستان صلحا در اول مرداد از دانشکده علوم پایه بازدید نموده و از آزمایشگاه های دانشکده بازدید نمودند. در این بازدید دکتر سعادت، دکتر صباغان ، دکتر انارکی و دکتر قلخانی از اساتید دانشکده علوم پایه به بیان نکات آموزشی مرتبط با علوم پایه به دانش آموزان پرداختند. 

whatsapp-image-2019-07-23-at-10-02-40-am2whatsapp-image-2019-07-23-at-11-13-58-amwhatsapp-image-2019-07-23-at-10-36-35-am