بازدید دانشجویان رشته مواد و متالوژی دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای از پارک فن آوری پردیس

بازدید از پارک فناوری پردیس در تاریخ ۲۳ آبان ماه با حضور دانشجویان رشته مهندسی مواد و متالوژی ورودی ۹۷ با همراهی اقای نقدی مسئول فرهنگی دانشکده برگزار گردید. هماهنگی های این تور به عهده ریاست دانشکده آقای دکتر ذاکری و معاون پژوهشی ایشان آقای دکتر فاطمی و آقای مصطفی خوش طینت دبیر انجمن علمی مواد و متالوژی بود.
این مراسم با سخنرانی مسئولین پارک فن آوری در مورد فضای کلی پارک و شرکت های دانش بنیان وابسته و چگونگی ارتباط گرفتن دانشجویان با آنها آغاز و در ادامه به بازدید از فضای کار مشترک co-up پرداخته شد و در آخر از شرکت ARMINANO بازدید به عمل آمد.