بازدید دانشجویان رشته متالوژی دانشکده مواد و علوم میان رشته ای از پارک علم و فن آوری پردیس

بازدید از پارک فن آوری پردیس در مورخه ۲۳ آبان با حضور دانشجویان رشته مواد و متالوژیورودی ۹۷ با همراهی آقای نقدی مسئول فرهنگی دانشکده برگزار گردید. هماهنگی های این تور به عهده ریاست محترم دانشکده جناب دکتر ذاکری و معاون محترم پزوهشی دانشکده جناب دکتر فاطمی و مصطفی خوش طینت دبیر انجمن مواد و متالوزی بود .
این مراسم با سخنرانی مسئولین پارک فناوری در مورد فضای کلی پارک و شرکت های دانش بنیان و چگونگی ارتباط گرفتن دانشجویان با شرکت ها و پارک آغاز و در ادامه به بازدید از فضای کار اشتراکی co-up پرداخته شد .و در آخر از شرکت دانش بنیان ARMINANO بازدید به عمل آمد و یکی از مسئولین این شرکت توضیحاتی در این مورد برای دانشجویان ایفاد نمودند .