بازدید برخی از مدیران حوزه معاونت دانشجویی و دانشکده ها