بازدید از پژوهشکده علوم شناختی در راستای تفاهم نامه دانشگاه و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

روز پنجشنبه مورخ ۹ آذرماه جمعی از اساتید دانشگاه به دعوت آقای دکتر محمود تلخابی در راستای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه فیمابین دانشگاه شهید رجایی و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بازدیدی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی انسانی (از قبیل سایکو، fNIRS، EEG، TMS، Eye Tracking و Virtual Reality ) و حیوانی (از قبیل الکتروفیزیولوژی و رفتاری موش) فعال در حوزه علوم شناختی این پژوهشکده بازدید داشتند. همچنین از بخش‌های کتابخانه و اداری اجرایی آن مرکز با همکرای آقای دکتر تلخابی بازدید شد. در این بازدید جنبه های مختلف همکاری های دوطرفه و همچنین انتقال تجارب ارزشمند علمی و اجرایی در گرایش های مختلف حوزه علوم شناختی محققین دو موسسه صورت گرفت.

photo_2017-12-01_03-55-44 photo_2017-12-01_03-55-22 photo_2017-12-01_03-55-30 photo_2017-12-01_03-55-39