بازدید از نیروگاه بعثت

با هماهنگی های انجام شده بناست در ناریخ ۱۵ و۲۲ اردیبهشت ماه، دانشجویان دانشکده مهندسی برق در دو گروه از نیروگاه بعثت بازدید نمایند.

Pic1