بازدیدمسئولین دانشکده مهندسی مکانیک از خوابگاه طرشت و حافظ

مسئولین دانشکده  مهندسی مکانیک  از خوابگاه طرشت و حافظ بازدید کرده و با دانشجویان به تبادل نظر پرداختند

20190427_2038041 image1 image2 image3